top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De beschikbare informatie op deze website is slechts bedoeld voor uw algemene kennis en geldt niet als vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling voor specifieke medische condities. Ga voor vragen over een medische conditie altijd voor advies naar uw dokter of een andere professionele medische hulpverlener. De informatie op deze website is niet bedoeld om een ziekte te behandelen, genezen, te voorkomen of om een een diagnose te stellen. **Negeer nooit medisch advies of wacht op het zoeken daarvan door iets wat u op deze site heeft gelezen.Artikel 1: Toepasselijkheid/leverancier/afnemer

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Corpusair, Van Koppenweg5, 2672 EG Naaldwijk.
Afnemer: een ieder, die met de leverancier een overeenkomst sluit, heeft gesloten of over het aangaan daarvan onderhandelt, indien die overeenkomst of onderhande­lingen (onder meer) tot onderwerp hebben, gericht zijn op of verband houden met de verkoop en/of levering door leverancier van goederen en/of diensten.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop, aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen van goederen en diensten, adviezen en andere handelingen van de leverancier, uit welken hoofde dan ook.
3. Indien de afnemer algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden van de leverancier, tenzij en voor zover de algemene voorwaarden van de afnemer door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd voor de betreffende overeenkomst. De leverancier zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met de voorwaarden van de afnemer te hebben ingestemd.
4. Alle aanbiedingen, offertes, opgegeven prijzen, prijscouranten, voorraadlijsten en leveringstermij­nen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen door leverancier te allen tijde worden gewijzigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden zij tot vier weken na de datum van uitbrengen. Leverancier is eerst gebonden nadat en voor zover de leverancier een order schriftelijk heeft bevestigd of de order is uitgevoerd. Bij samengestelde prijsopga­ven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkom­stig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen netto en exclusief B.T.W.. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de facturering tegen de op de orderbevestiging genoemde prijzen.

Artikel 2: Levering/eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering vanaf magazijn van leverancier. Zowel indien franco is verkocht, als indien niet franco is ver­kocht, is het risico van het vervoer voor rekening van de afnemer, ook indien door of op last van de leverancier wordt vervoerd. Voor leveringen beneden EUR 25,00 kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.
2. De opgegeven of overeengekomen levertijd(en) gelden slechts bij benadering en zijn voor leverancier niet bindend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geeft een niet tijdige levering, om welke reden dan ook, de afnemer geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3. Indien de te leveren goederen niet afgehaald en/of in ontvangst genomen worden door de afnemer, dan is de leverancier gerechtigd (1) hetzij de goederen voor reke­ning en risico van de afnemer op te slaan, in welk geval de afnemer gehouden is de volledige koopprijs, vermeerderd met de extra kosten, terstond aan de leverancier te voldoen, (2) hetzij de overeenkomst met de afnemer door een schriftelijke verklaring en zonder ingebrekestelling te ontbin­den, in welk geval de afnemer gehouden is tot vergoeding van de schade bij de leverancier.
4. Alle door de leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier, totdat afnemer de koopprijs, alsmede iedere andere vordering van leverancier op afnemer, heeft voldaan. De afnemer is echter gerechtigd om over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de geleverde goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
5. In de gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 2 is leverancier onherroepelijk bevoegd en gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen die leveranciers eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Leverancier heeft het recht hetzij de goederen onder zich te houden totdat de verschuldigde koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door afnemer totaal verschuldigde.

Artikel 3: Zicht- en retourzending

1. Zichtzendingen worden beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Retourzending geschiedt niet dan na voorgaand overleg.
2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. Het risico van diefstal en/of beschadiging van de zaken bij transport komt voor rekening van de afnemer. In geval van beschadiging van de zaken behoudt leverancier zich het recht voor reparatie en vervangingskosten in rekening te brengen of de retourzending te weigeren en het geleverde te factureren. Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.


Artikel 4: Betaling/niet nakoming

1. Betaling dient zonder enigerlei korting of verrekening te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is – onverminderd de overige rechten van de leverancier – de afnemer vanaf de vervaldatum en zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling gehouden over het nog verschuldigde een rente te betalen van anderhalf procent (1 1/2 %) per maand, waarbij elk gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
2. Indien afnemer geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van zijn ver­plichtingen jegens de leverancier, alsmede in geval van aanvraag van faillissement, liquidatie van de bedrijfsvoering of surséance van betaling van de afnemer, worden alle vorderingsrechten van de leverancier terstond opeisbaar, ook indien (ter zake opvolgende leveranties) de in artikel 4 lid 1 genoemde betalingstermijn nog niet is verstreken.
3. Indien een van de gevallen genoemd in het voorafgaande lid zich voordoet heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechter­lijke tussen­komst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schade­vergoeding gehouden te zijn en/of de niet betaalde goede­ren terstond terug vorderen en terug te halen, onverminderd alle aan de leverancier toeko­mende rechten en aanspraken ter zake de niet nako­ming door de afnemer.
4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde niet (tijdig) voldoet, komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening. In ieder geval is de afnemer verschuldigd: 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 250,–.

Artikel 5: Zekerheidsstelling

1. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de leverancier de door hem bestelde goederen vooruit te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van door de verkoper uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten.
2. Indien de afnemer geen gevolg geeft aan een door de leverancier gedaan verzoek als bedoeld in het voorafgaande lid, wordt, onverminderd de overige rechten van de leverancier, al hetgeen de afnemer aan de leverancier uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal de leverancier gerechtigd zijn de (verdere) uitvoering van enige bestelling onmiddellijk op te schorten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/reclames

1. Leverancier staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeerden op het moment dat zij het magazijn van leverancier hebben verla­ten.
2. Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
3. De afnemer dient de geleverde goederen bij ontvangstname terstond te onderzoe­ken en reclames terstond aan de leverancier mee te delen. Reclames over zichtbare gebreken dienen schriftelijk en uiterlijk binnen 24 uur na levering te geschieden. Reclames over uiterlijk niet-waarneembare gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 24 uur na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na levering der goederen aan de leverancier ter kennis te worden gebracht.
4. Alle reclames dienen schriftelijk en voldoende gespecificeerd te geschieden.
5. De aansprakelijkheid van de leverancier vervalt, indien de afnemer aan een van de in art. 6 lid 2, 3 of 4 genoemde verplichtingen niet of niet tijdig voldoet.
6. Indien sprake is van een ondeugdelijke levering door de leverancier en de afnemer op deugdelijke wijze heeft gereclameerd, dan is de leverancier uitsluitend verplicht om een vervangend goed of vervangende goederen ter beschikking te stellen. Indien en/of voor zover dit niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van de leveran­cier uit welke hoofde dan ook altijd beperkt tot de netto factuurwaarde van de door de leverancier geleverde goederen en/of diensten.
7. Gebreken ten aanzien van een gedeelte van het door de leverancier geleverde, geven geen recht op weigering van het resterende deel van de leverantie en/of tot opschorting van enige betalingsverplichting door de afnemer.
8. Indien de goederen na levering van aard en/of samenstelling wordt gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd en/of oververpakt, vervalt elk recht van de afnemer als bedoeld in lid 6.

Artikel 7: Garantie

1. Garantie wordt verleend op het naar behoren functioneren van het geleverde product gedurende de tijd en onder de voorwaarden die de fabrikant heeft gegeven.
2. De garantie houd in reparatie of vervanging van onderdelen, danwel van het gehele product, naar de keuze en het inzicht van de leverancier.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, oneigenlijk gebruik, montage of reparatie door derden. Eveneens vallen normale verbruiksartikelen, batterijen, accu’s, aansluitsnoeren, stekkers en signaal- en verlichtingslampjes buiten de garantie.

Artikel 8: Overmacht

1. Ingeval van overmacht heeft de leverancier het recht om te zijner keuze de uitvoering van de overeenkomst(en) tot levering voor een termijn van maximaal drie maanden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevol­ge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst(en) redelijkerwijze niet door de afnemer kan worden verlangd, zoals: oproer, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, werkstakingen, zowel in het bedrijf van de leverancier als in bedrijven van welke zij goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, schaarste aan vervoermiddelen, storingen in het bedrijf van de leverancier, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.

Artikel 9: Vrijwaring

1. De afnemer is verplicht de verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens de leverancier ter zake door de leverancier aan de afnemer geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de leverancier.

Artikel 10:  Retourbeleid en herroepingsrecht bij afhalen en postverzending

Het herroepingsrecht, de bedenktijd of het ontbindingsrecht. Allemaal bewoordingen van hetzelfde, namelijk; het recht van de consument om bij koop op afstand binnen 14 dagen te mogen afzien van de aankoop geldt alleen bij het afhalen van de zuurstofconcentrator. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is en vraagt om verzending via post wordt door afnemer automatisch afstand gedaan van het herroepingsrecht.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Artikel 11:

1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer, alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.

bottom of page