top of page

EWOT RESEARCH & SCIENCE

IMG_4012.JPG
Wetenschap ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT, Corpusair.nl.

EWOT RESEARCH/SCIENCE

HTTP://WWW.EWOT-O2INTEGRALSPORTS.COM/RESEARCH.HTML

 

Anti-Aging & Athletic Performance

Veroudering wordt gekenmerkt door een algemene afname van de O2-toevoer naar weefsels en een afname van weefsel-pO2. Een verminderde vascularisatie bij veroudering verandert de diffusie van O2 op capillair weefselniveau.

Aging is characterized by a general decrease in O2 supply to tissues and a reduction in tissue pO2. A diminished vascularization in aging alters the diffusion of O2 at the capillary tissue level.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4543034/

Veroudering wordt geassocieerd met zowel hypoxie (38% verlaging van zuurstofniveaus, Po2 21,7 mmHg) en verhoogt reactieve zuurstofspecies in viscerale vetdepots van verouderde mannelijke C57Bl / 6-muizen. Aging is associated with both hypoxia (38% reduction in oxygen levels, Po2 21.7 mmHg) and increases reactive oxygen species in visceral fat depots of aging male C57Bl/6 mice.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3275102/

Bij een klinisch onderzoek van 46 patiënten met EWOT ervoer ongeveer 2/3 een toename van de rustwaarden van de arteriële zuurstofdruk. Dit effect houdt meer dan 3 maanden na het einde van O2MT [EWOT] aan en toont profylactische en therapeutische effecten, waaronder verbetering van de cardiorespiratoire en cardiovasculaire efficiëntie, vooral voor het gebruik van preventieve behandeling en gerontologische therapie.In a clinical examination of 46 patients with EWOT, about 2/3 experienced an increase of resting values of arterial oxygen pressure.  This effect continues more than 3 months after the end of O2MT [EWOT], demonstrating prophylactic and therapeutic effects, including improvement of cardiorespiratory and cardiovascular efficiency, especially for the use of preventive-treatment and gerontology-therapy.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7222733

Dubbelblind onderzoek onder 20 mannelijke gezonde vrijwilligers uit de beroepsbevolking toonde een verbetering van 17% van de energetische of oxygenatiestatus van de proefpersonen twee weken na het voltooien van twee EWOT-sessies van 15 minuten.

Double-blind study on 20 male healthy volunteers from the working population showed a 17% improvement of the energetic or oxygenation state of the subjects two-weeks after the completion of two 15-minute EWOT sessions.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6711017

De mentale capaciteit van 59 patiënten werd gemeten met computergebaseerde methoden voor en na EWOT en vergeleken met 14 controles. De testgroep zag een verbetering van 19-23% in het kortetermijngeheugen en de tijden die nodig waren voor het bereiken van waarneming, interferentie- en reactietests werden aanzienlijk korter met 12-18%.

 

The mental capacity of 59 patients was measured by computer-based methods before and after EWOT and compared with 14 controls. The test group saw an improvement of 19-23% in short-term memory and the times required to achieve observation, interference and reaction tests were significantly reduced with 59 patient’s the mental capacity was measured by computer-based-methods before and after EWOT and compared to 14 controls.  The test group saw a 19-23% improvement in short term memory and times needed for the accomplishment of perception, interference and reaction tests became significantly shorter by 12-18%

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2711706

De gunstige effecten van EWOT kunnen weken, maanden of zelfs jaren aanhouden.

The beneficial effects of EWOT can persist for weeks, months or even years.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6475110

 

Cancer, Inflammation & The Immune System

Meer dan 70 jaar geleden toonde Warburg aan dat cellen altijd kankerachtig kunnen worden gemaakt door ze te onderwerpen aan hypoxie.

Over 70 years ago, Warburg showed that cells could always be made cancerous by subjecting them to periods of hypoxia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17656037

In gemetastaseerde cellen zal de versnelde celproliferatie het niveau van hypoxie als gevolg van de verhoogde celaccumulatie verder verhogen, wat mogelijk een vicieuze cirkel kan vormen.

In metastatic cells, the accelerated cell proliferation will further increase the level of hypoxia due to the increased cell accumulation, potentially forming a vicious cycle.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3493170/

Een hogere zuurstofstatus van een tumor correleert met een hoger overlevingspercentage: 22 patiënten met niet-gemetastaseerde, hoogwaardige weke delen sarcomen ondergingen preoperatieve bestraling en hyperthermie en meting van de voorbehandeling van de oxygenatie van de tumor. De 18 maanden durende actuariële ziektevrije overleving was 70% voor patiënten met een gemiddelde mediane zuurstofdruk (pO2) van> 10 mm Hg, maar slechts 35% voor degenen met een mediane pO2-waarde van <10 mm Hg (P = 0,01). De mediane pO2 was 7,5 mm Hg voor uitgezaaide tumoren versus 20 mm Hg voor niet-uitgezaaide tumoren (P = 0,03).

Higher oxygen status of a tumor correlates to higher survival rate:  22 patients with nonmetastatic, high-grade, soft tissue sarcomas underwent preoperative irradiation and hyperthermia and pretreatment measurement of tumor oxygenation.  The 18-month actuarial disease-free survival was 70% for patients with tumor median oxygen pressure (pO2) values of >10 mm Hg but only 35% for those with median pO2 values of < 10 mm Hg (P = 0.01).  Median pO2 was 7.5 mm Hg for metastasizing tumors versus 20 mm Hg for non-metastasizing tumors (P = 0.03).

http://cancerres.aacrjournals.org/content/56/5/941

Met de EWOT-sessies van 15 minuten en gedroogde thymuspillen waren precancereuze huidlaesies binnen 10 maanden niet geprimed.

With the 15-minute EWOT sessions and desiccated thymus pills, precancerous skin lesions were unprimed within 10 months.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4049925

Hypoxie kan ontstekingen veroorzaken. Bij mensen met bergziekte, bijvoorbeeld, nemen de niveaus van circulerende pro-inflammatoire cytokines toe en veroorzaakt vasculaire lekkage long- of hersenoedeem.

Hypoxia can induce inflammation.  In persons with mountain sickness, for example, levels of circulating proinflammatory cytokines increase, and vascular leakage causes pulmonary or cerebral edema.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930928/

Hypoxie en ontsteking zijn twee kanten van dezelfde medaille

Hypoxia and inflammation are two sides of the same coin

http://www.pnas.org/content/110/46/18351

bottom of page